Diagnozujemy i wydajemy opinię o:
• dysleksji,
• dysgrafii,
• dysortografii,
• dyskalkulii,
• innych trudnościach w uczeniu się,
• zaburzeniach koncentracji uwagi,
• rozwoju psychofizycznym,
• zaburzeniach emocjonalnych,
• zaburzeniach lękowych,
• depresji,
• diagnozy poziomu inteligencji,
• diagnozy rozwoju mowy
• diagnozy logopedyczne,
• diagnozy fizjoterapeutyczne