1. Sala będzie dostępna dla Państwa 10 minut przez godziną rozpoczęcia urodzin. Prosimy nie przyjeżdżać wcześniej – musimy mieć czas na dokładne sprzątnięcie lokalu po poprzednich urodzinach oraz przygotowanie wszystkiego na Państwa przyjęcie.
2. Animator sam decyduje o kolejności przeprowadzenia atrakcji urodzinowych.
3. Przyjęcie urodzinowe w pakiecie podstawowym trwa 2 godziny, w przypadku urodzin ze scenariuszem 2,5 h, a w przypadku urodzin z nocowaniem – w godzinach 19:00-09:00.
4. Urodziny przez nas organizowane odbywają się w Pracowni Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK w Pruszczu Gdańskim, przy ulicy Jana Kochanowskiego 2 /I piętro lub w sali gimnastycznej przy ul. Powstańców W-wy 71 w Pruszczu Gdańskim – w przypadku urodzin Na Sportowo i Laser Game (opcja przeznaczona jest dla grupy min. 15 osobowej)
5. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z sali zabaw wchodzą w skarpetkach, rajstopach, kapciach lub zamiennym obuwiu.
6. Rezerwacji wstępnego terminu urodzin można dokonać osobiście, telefonicznie bądź pocztą elektroniczną.
7. Rezerwacja wstępnego terminu utrzymywana jest do 3 dni. W tym czasie nastąpić musi wpłata zadatku. Po tym terminie, jeśli zadatek nie zostanie wpłacony, rezerwacja jest automatycznie anulowana bez informowania o tym fakcie Zamawiającego.
8. Zadatek wpłacony przez Zamawiającego dotyczy konkretnego terminu i jest bezzwrotny.
9. Minimalna wysokość zadatku wynosi 100 PLN.
10. Pozostałą część kwoty wynikającą z umowy, pomniejszoną o wysokość zadatku, Zamawiający zobowiązany jest wpłacić gotówką lub przelewem najpóźniej 5 dni przed planowaną datą przyjęcia.
11. Zamawiający może dokonać płatności gotówką/kartą w biurze przy ul,Kochanowskiego2 lub przelewem na konto: 36 2030 0045 1110 0000 0406 1720, Fundacja Pomorski Instytut Edukacji.
12. Ewentualna dopłata związana z liczbą dzieci następuje JEDYNIE gotówką i kwotą odliczoną w dniu imprezy (po przybyciu wszystkich dzieci).
13. Liczbę gości urodzinowych należy zgłosić najpóźniej 7 dni przed planowaną datą przyjęcia. W przypadku powiększenia ilości gości Zamawiający dopłaca za każdą kolejną osobę zgodnie z obowiązującym cennikiem. W przypadku braku potwierdzenia ilości gości urodzinowych przyjęcie będzie przygotowane zgodnie z liczbą osób i ceną wpisaną w umowie przyjęcia urodzinowego.
14. Wszelkie zmiany dotyczące dodatkowych opcji należy zgłaszać najpóźniej 5 dni przed przyjęciem urodzinowym.
15. Organizator zapewnia w cenie personel niezbędny do obsługi urodzin.
16. Organizator zapewnia w cenie zastawę plastikową dla dzieci.
17. Organizator zapewnia w cenie poczęstunek dla dzieci w formie ciastek, żelków, paluszków, cukierków, chrupek kukurydzianych
i smakowych oraz wody i soku.
18. Organizator zezwala na dostarczenie własnego tortu przez Zamawiającego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
19. Organizator zezwala na dostarczenie poczęstunku dla dzieci i dla rodziców przez Zamawiającego, jednak nie ponosi za to odpowiedzialności.
20. Za gości uważane są dzieci od 5 roku życia biorące udział w zabawach i warsztacie z Animatorem.
21. Na przyjęciu urodzinowym nie mogą przebywać dzieci poniżej 5 roku życia.
22. Na przyjęciu urodzinowym mogą przebywać osoby dorosłe z zewnątrz (rodzice/opiekunowie) jedynie w przypadku wynajęcia osobnej Sali dla rodziców. Nie ma możliwości czekania na dzieci w poczekalni.
23. Zamawiający (rodzic/opiekun) jest w pełni odpowiedzialny za gości zaproszonych na przyjęcie urodzinowe.
24. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci, w tym za samodzielne wyjście dzieci po zakończonym przyjęciu ponosi Zamawiający.
25. Uczestnictwo w zajęciach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Pracowni Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK.
27. Organizator ma prawo wyproszenia z każdej osoby, niezależnie od wieku, zachowującej się nieodpowiednio, niegrzecznie, destrukcyjnie.
28. Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
29. W przypadku odwołania / rezygnacji z przyjęcia urodzinowego Organizator z uwagi na koszty organizacji ma prawo dokonać potrącenia w sposób określony n/w warunkami:
a) 100 zł – przy rezygnacji do 7 dni przed rozpoczęciem przyjęcia urodzinowego ;
b) 50% ceny – przy rezygnacji pomiędzy 7 a dniem poprzedzającym przyjęcie urodzinowe;
c) 100% ceny – przy rezygnacji w dniu przyjęcia urodzinowego.
Wyjątek stanowi wystąpienie siły wyższej (np. dłuższa choroba, działania Sanepidu, służb rządowych, czy samorządowych i tym podobne).
30. Za zgodą Organizatora i Zamawiającego, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin przyjęcia urodzinowego. Jeśli przesunięcie terminu nastąpi minimum dwa tygodnie przed datą odbywania się przyjęcia urodzinowego odbywa się to bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego i Organizatora. W przeciwnym razie, tj. kiedy Organizator zostanie poinformowany
o przesunięciu przyjęcia urodzinowego później niż dwa tygodnie przed datą odbywania się, Zamawiający jest zobowiązany do ponownej wpłaty zaliczki. Zamawiający ma możliwość przesunięcia terminu przyjęcia urodzinowego tylko jeden raz.
31. W przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Zmawiającemu pełną kwotę wpłaconego wcześniej zadatku.
32. Organizator i Zamawiający nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych
w umowie, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: brak dostawy energii elektrycznej, działanie jednostki rządowej/samorządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź itp.
33. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Zamawiający powinien zgłaszać Organizatorowi na piśmie.
34. Zgłoszenia, o których mowa powyżej powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Zamawiającego oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po przyjęciu uznane zostaną za nie powstałe na terenie Pracowni Twórczego Rozwoju EDUKACYJNY ZAKĄTEK.
35. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Zamawiającego na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.
36. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas przyjęcia urodzinowego oraz ich nieodpłatną publikację poprzez umieszczanie ich na stronie internetowej i Facebooku. Jeśli prawny opiekun dziecka nie wyraża zgody aby wizerunek jego dziecka został przedstawiony w w/w miejscach, zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Organizatora o swojej decyzji na piśmie. Organizator po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.
37. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. Dane będą przetwarzane przez Organizatora – Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne. Zamawiający został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).
38. W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018r. ustawy o ochronie danych osobowych RODO informuje się, że dane Klientów będą przetwarzane przez Organizatora, który jest Administratorem Danych.
39. Chęć skorzystania z usług Organizatora wiąże się ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego, solenizanta oraz gości urodzinowych. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia.
40. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
z dnia 25 maja 2018r.


ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ DO RODZICÓW O PRZEKAZANIE DZIECIOM POSTAWOWYCH ZASAD OBOWIĄZUJĄCYCH
W NASZEJ SALI ZABAW – WSPÓLNIE ZADBAJMY O ICH BEZPIECZEŃSTWO I KOMFORT.